Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 25.08.2017 22:28:11 

             Sbor dobrovolných hasičů obce Lipov

Zajimavé informace pro občany
 

Od 1.1.2011 platí nové požadavky na komíny

Preventivně výchovná činnost v požární ochraně - Od 1.1.2011 platí nové požadavky na komíny
 
     Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a zároveň je tímto nařízením zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
     Tento nový právní předpis zohledňuje stav vědy a techniky a reaguje na současné požadavky odborné i laické veřejnosti. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto zejména ke skutečnosti, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Dalším faktem, který musel být při tvorbě nového předpisu zohledněn je, že občané, podnikající právnické a fyzické osoby často nedodržovali lhůty čištění komínů a kouřovodů podle stávající platné legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, jsou dnes překonané – například čištění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka – a v některých případech nejsou schopni uspokojit poptávku po těchto službách. Na druhé straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny i svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. Seznam všech odborně způsobilých osob v oboru kominictví je k dispozici na místně příslušném živnostenském úřadu nebo na internetové adrese: http//www.skcr.cz.
     Z uvedených důvodů je snahou v novém předpisu uvést také reálné, nezbytné a odborníky uznávané lhůty pro čištění komínů a kouřovodů, které by v praxi jak občané, tak i právnické a podnikající fyzické osoby opravdu dodržovali. V nařízení vlády jsou tedy lhůty pro čištění komínů a kouřovodů uzpůsobeny odborným požadavkům kominíků a také požadavkům praxe.
     Nově zakotvená podmínka nechat vyčistit komín a kouřovod odborně způsobilou osobou nejméně jednou za rok, a čistit komín svépomocí častěji, přinese občanům i právnickým a podnikajícím osobám úsporu nákladů na čištění komínů, popřípadě spalinové cesty oproti původní právní úpravě. Čištění svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pro podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby (občany), protože ty podle stávajících předpisů tuto možnost neměly. Právnické osoby (organizace) měly umožněno čištění komína svépomocí a pouze za určitých podmínek.
     Nařízení vlády zavádí pro „komíny a kouřovody“ legislativní zkratku „spalinová cesta“. Upravuje podmínky pro provoz spalinových cest určených pro odvod spalin ze spotřebičů paliv do vnějšího prostředí a způsob a lhůty provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest za účelem zvýšení požární bezpečnosti provozu spotřebičů paliv.
     Nařízení vlády dále definuje obsah „revize spalinových cest“, kdo revizi spalinové cesty provádí, lhůty revizí spalinových cest a náležitosti potvrzení o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty, potvrzení o provedení revize spalinové cesty a vypalování komína.V další části příspěvku se zaměřím na podstatné požadavky tohoto nového předpisu.
     K základním požadavkům požární bezpečností patří:
1.       Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
2.      Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Kontrola spalinové cesty se provádí:
a)      posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b)      posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
c)       posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
d)      posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e)       posouzením jejího stavebně technického stavu.
Čištění spalinové cesty:
1.       Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
2.      Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Vypalování komína:
     Komín může vypalovat pouze osoba odborně způsobilá, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, a to za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému komín slouží.
     Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku (dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)
Výkon                                                                             Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
připojeného             Činnost                                                 Pevné                     Kapalné                Plynné
spotřebiče                                                               Celoroční       Sezónní
paliv                                                                             provoz          provoz
do 50 kW           Čištění spalinové cesty                     3x                  2x                   3x                          1x
včetně                   Kontrola spalinové                         1x                  1x                   1x                          1x
                                    cesty
                          Výběr pevných (tuhých)              1x                1x                 1x                       1x
                            znečišťujících částí a
                                   kondenzátu
nad 50 kW            Kontrola a čištění                     2x                2x                 1x                      1x
                                 spalinové cesty
                         Výběr pevných (tuhých)                2x                2x                 1x                      1x
                            znečišťujících částí a
                                   kondenzátu
                           Čištění spotřebiče paliv               2x                2x            nejméně podle návodu   
                                                                                                                                      výrobce 
Doplňující pravidla k tabulce:
1.       Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce.
2.       jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3.      Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4.      Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5.       Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6.      Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebičů na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7.      Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8.      Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
 
 
 

Co dělat, když hrozí extrémní počasí

bouřka_perex.jpg V souvislosti se zvýšenou možností hrozby extrémního počasí připravil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje pro obyvatele Jihomoravského kraje souhrnné informace.  

Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy?
Obsah článku: Kde získat informace o aktuálně hrozícím nebezpečí, co a jak nás může nejčastěji ohrozit, jak se ochránit.

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
Obsah článku: Jak správně nahlásit mimořádnou událost, kdy které číslo volat, co nahlásit operátorovi tísňové linky.

Co udělat, když zazní sirény?
Obsah článku: Jak funguje varovný systém a k čemu slouží, jaké druhy signálu můžete slyše a jak se zachovat po spuštění varovného signálu "Všeobecná výstraha".

Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?
Obsah článku: Kdo rozhoduje o připravované evakuaci, jak se dozvíte o připravované evakuaci, jak správně postupovat při krátkodobém opuštění domácnosti (objektu) a jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění domácnosti (objektu).

Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí?
Obsah článku: Kde a jak se ukrýt.

Co má obsahovat evakuační zavazadlo?
Obsah článku: Co je evakuace a evakuační zavazadlo, obsah evakuačního zavazadla a jak balit evakuační zavazadlo.

 
 

Jaké máte povinnosti vůči hasičům? (33)

povinnosti_perex.jpg Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vás s Vašimi povinnostmi seznámí.  

povinnosti.pdf Jaké máte povinnosti vůči hasičům.pdf (153,60 KB)

Základní pojmy

Mimořádná událost: 33_1.JPGškodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a taky havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (dále jen „ZaLP").

Záchranné práce: činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce: činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Osobní pomoc: činnost nebo služba při provádění ZaLP a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce. Osobní pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.

Věcná pomoc: poskytnutí věcných prostředků při provádění ZaLP a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce. Věcnou pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.

Pracovní povinnost: povinnost občana vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.

Pracovní výpomoc: povinnost občana vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.

Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.)

Dle tohoto zákona jste povinni:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • nahl____en__7.JPGoznamovat bez odkladu každý požár (linka 150)
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 • uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 • poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce,
 • na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Co nesmíte: 33_3.JPG

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, v rozporu s předpisy o požární bezpečnosti,
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
 • používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
 • provádět vypalování porostů.

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.)

Z tohoto zákona pro Vás plynou následující povinnosti:

 • strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění ZaLP,
 • poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, 33_4.JPG
 • pokud jste vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, jste, pokud je to nutné k provádění ZaLP, povinni strpět vstup osob, které tyto práce vykonávají na Váš pozemek nebo do objektu, strpět použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů,
 • poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob, které provádějí zásah nebo ostatního obyvatelstva (zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího zařízení, dravých či nebezpečných zvířat),
 • strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění (sirény apod.) na nemovitostech, které máte ve svém vlastnictví a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněných osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

Osobní nebo věcnou pomoc nemusí poskytnout osoby, které požívají výsady a imunity dle mezinárodního práva.

Od osobní pomoci jsou dále osvobozeny:

 • osoby ve věku do 18 let a od 62 let,
 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností,
 • plně invalidní osoby,
 • poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády.

Pokud byste vystavili vážnému ohrožení sebe nebo své blízké anebo pokud Vám v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následky, jste od této povinnosti také osvobozeni.

Samozřejmě můžete poskytnout dobrovolnou pomoc (avšak vždy s vědomím velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce).

Pokud nesplníte povinnosti, které Vám ukládá tento zákon, může Vám být uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.

Zákon o krizovém řízení (240/2000 Sb.)

V době krizového stavu jste povinni:

 • uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 33_5.JPG
 • hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž správním území budete pobývat, pokud Vám tato povinnost vyplyne z krizových opatření nařízených orgánem krizového řízení,
 • strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,
 • vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,
 • poskytnout požadované věcné prostředky.

Plnění těchto povinností můžete odmítnout, pokud byste jejich plněním ohrozili život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti Vám ukládané v rozporu se zákonem.

Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu Vám stanoví hejtman pracovním příkazem (ten obsahuje: Vaše osobní údaje, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal).

Pracovní výpomoc v době krizového stavu Vám ukládá hejtman nebo obec, které Vám po ukončení této povinnosti vydají potvrzení (to obsahuje: Vaše osobní údaje, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal).

V případě, že nejste schopen ze zdravotních důvodů uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doložíte tuto skutečnost lékařským posudkem, který vystaví zdravotnické zařízení určené orgánem, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Toto zdravotnické zařízení je povinno Vám přednostně provést lékařskou prohlídku a posoudit Vaši zdravotní způsobilost k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc.

Od povinnosti poskytnout věcné prostředky, vykonat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc jsou osvobozeni ti, kteří požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.

Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou dále osvobozeny:

 • osoby ve věku do 18 let a od 62 let,
 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce,
 • plně invalidní osoby,
 • poslanci a senátoři Parlamentu České republiky,
 • členové vlády,
 • osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké,
 • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku,
 • těhotné ženy,
 • ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.

Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem.

Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

Za nesplnění povinností, která plynou z tohoto zákona Vám může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč, pokud však porušíte povinnost v době krizového stavu, může Vám být uložena pokuta až 50 000 Kč.

 
TOPlist